François-Charles Oberthurs erbjudande till aktieägarna och innehavare av noterade teckningsoptioner i Rolling Optics


Disclaimer

Du har kommit in på den webbplats som François-Charles Oberthur SAS (“FCO”) har utsett för publicering av dokument och information i samband med FCO:s kontanterbjudande till aktieägarna och innehavare av noterade teckningsoptioner i Rolling Optics Holding AB (publ) (“Rolling Optics”) (“Erbjudandet”).

Informationen på denna webbplats är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Vi beklagar den olägenhet detta kan medföra.

För att få tillgång till ytterligare information i samband med Erbjudandet ombeds besökare på denna webbplats att bekräfta, längst ner på denna sida, att de tagit emot följande juridiska information.

Säkerställande av åtkomsträtt

På grund av legala restriktioner är informationen på den här hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här hemsidan.

Informationen på den här hemsidan är hänförlig till Erbjudandet, vilket inte riktar sig till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive takeover-reglerna för vissa handelsplattformar som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Takover-reglerna”)).

Distribution av informationen på denna hemsida och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Informationen på den här hemsidan får således inte vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller tillgängliggöras in i eller till eller nås från något land där Erbjudandet skulle kräva att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land, däribland USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland och Sydafrika och utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning, att förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper, till personer i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland och Sydafrika.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer varken Erbjudandet eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till eller nås från USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Erbjudandet sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare eller teckningsoptionsinnehavare med registrerade adresser i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier eller teckningsoptioner för personer i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra Erbjudandet, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Underlåtenhet att informera sig om och iaktta eventuella tillämpliga begränsningar eller regler kan utgöra överträdelser av värdepapperslagar i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Bolagen och personerna involverade i Erbjudandet (var och en, en “Relevant Person“), friskriver sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Erbjudandet kommer att utbetalas i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Svensk materiell rätt är tillämplig på Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholm tingsrätt som första instans.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som finns tillgänglig på denna webbplats har inte upprättats av, och inte godkänts av en “authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (“FSMA“). Den information och de dokument som finns tillgängliga på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som är tillgängliga på denna webbplats är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden på denna webbplats som rör framtida förhållanden eller status, inklusive uttalanden om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser och deras underliggande antaganden, uttalanden om planer, mål, avsikter och förväntningar avseende framtida finansiella resultat, händelser, verksamhet, tjänster, produktutveckling och potentiella och andra effekter av Erbjudandet, är framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan i allmänhet, men inte alltid, identifieras med ord som ”förutser”, ”avser”, ”förväntar”, ”tror”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”kommer att bli” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förenade med risk och osäkerhet eftersom de avser händelser och är beroende av omständigheter som kommer att inträffa i framtiden. Faktiska resultaten och den faktiska utvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som uttrycks, antyds eller förutses i dessa framåtriktade uttalanden på grund av många faktorer, av vilka många ligger utanför FCO:s kontroll. Framåtriktade uttalanden förekommer på ett antal ställen i detta meddelande i dokument på denna webbplats och i den information som införlivas genom hänvisning i detta meddelande i dokument på denna webbplats och kan innehålla uttalanden om FCO:s eller Rolling Optics avsikter, uppfattningar eller aktuella förväntningar om bland annat följande: (i) framtida kapitalkostnader, utgifter, intäkter, vinster, synergier, ekonomisk utveckling, skuldsättning, finansiell ställning, utdelningspolicy, förluster och framtidsutsikter; (ii) affärs- och ledningsstrategier, expansion och tillväxt av FCO:s eller Rolling Optics affärsverksamhet och potentiella synergier till följd av Erbjudandet; och (iii) effekterna av offentlig reglering och förändringar i branschen för FCO:s eller Rolling Optics verksamhet. Alla framåtriktade uttalanden som görs här gäller endast från och med dagen för det dokument där de ingår och där de offentliggörs. Med undantag för vad som krävs enligt Takeover-reglerna eller tillämplig lag eller förordningar, frånsäger sig FCO uttryckligen varje skyldighet eller åtagande att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden som ingår i erbjudandehandlingen på denna webbplats för att återspegla eventuella förändringar i förväntningarna i fråga om dessa eller eventuella förändringar avseende händelser, villkor eller omständigheter som sådana uttalanden baseras på. Läsaren bör emellertid ta del av eventuella ytterligare upplysningar som FCO eller Rolling Optics har lämnat eller kan komma att lämna.

Ovan nämnda begränsningar innebär att den här hemsidan inte får besökas av personer som är bosatta eller befinner sig i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Genom att klicka på “JAG BEKRÄFTAR” nedan bekräftar du att du har läst, förstått och accepterar ovanstående information rörande Erbjudandet, villkoren och begränsningarna och att du förbinder dig att följa alla de begränsningar som anges ovan. Om du är bosatt eller befinner dig i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller inte accepterar villkoren ovan, måste du klicka på “JAG BEKRÄFTAR INTE”.

JA, JAG BEKRÄFTAR NEJ, JAG BEKRÄFTAR INTE